Donnerstag, 26. Februar 2009

The Cry of the Innocents / Der Aufschrei der Unschuldigen / فریاد بی گناهان

The Cry of the Innocents
Der Aufschrei der Unschuldigen
فریاد بی گناهان
هركه او بيدارتر پر دردتر
هركه او آگاه تر رخ زردتر
انوشیروان جلال الدین مولوی
پیشکش به راستگو رهنما
- صادق هدایت -
بزرگوار.ایران دوستِ بزرگ و نامداری که مرگِ آرام آرام میهنِ خویش را به دست اسلام تازیان،نمی توانست تاب بیاورد و به این انگیزه به زندگی پُر از درد و پُر از رنج خویش پایان داد.نیک مردی بزرگی،بسانِ زرتشت فرزانه از دروغ و دریوزگی بیزار بود و جانوران را وارونه مُسلمانان جانور ستیز و جانور آزار،بیش از اندازه دوست می‌ داشت
فریاد بی گناهان
زندگی
آغاز
دردی ست
آغاز
رنجی ست
آغاز
اندوهی ست
بی پایان
مرگ
پایان
دردی ست
پایان
رنجی ست
پایان
اندوه
بی فرجام
آی فریاد
بی گناه
سده ها
آی فریاد
بی گناه
گاه ها
آی فریاد
بی گناه
در گلو خفته
با خود ببَر
این همه
بی مِهری ها را
با خود ببَر
این همه
ناداوری ها را
با خود ببَر
این همه
بیداد گری ها را
به ژرفنای گورستان
تا شاید
باورات کنند
آنانی که
تو را
در نیافتند
Poet / Dichter / چکامه سرا
Nima / نیما

تازی زُدایی

به خامه نیما از تارنمای درفش کاویانی

Mittwoch, 25. Februar 2009

Sadegh Zibakalam : The Anti- Iranian / Sadegh Zibakalam : Der Anti-Iraner / صادق زیبا کلام ایران ستیز

Sadegh Zibakalam :The Anti- Iranian
Sadegh Zibakalam :Der Anti-Iraner
صادق زیبا کلام ایران ستیز
به ایران چو گردد عرب چیره دست
شود بی بها مرد یزدان پرست
پیروز پارسی – فردوسی - بزرگوار
تازی پرست بی آزرم ایران ستیز صادق زیبا کلام،با داشتن دانش نامه دانشگاهی؛ گویا که چشمان نابینای ایشان را،ایران ستیز دیگری به نام امام محمد غزالی نوروز ستیز،آن هم پس از 35 سال تبهکاری های بی مانند اسلام و تازی پرستان مسلمان آخوند ایران ستیز باز کرده است،تا ایشان این بار به روش دیگر،ایران ستیزی خودشان را زیر درفش خونین اسلام انیرانی،همچنان ادامه بدهند. صادق زیبا کلام،بسان همه تازی پرستان بی آزرم،فرهنگ ستیز و ایران ستیز با دانش نامه و بدون دانش نامه دانشگاهی،آشکارا به همه ایرانیان و جهانیان،با دریوزگی تازی – اسلامی خویش،دشمنی آشکار خویش را با ایران و فرهنگ ایران زمین، اینگونه بازگو کرد؛ که او -صادق زیبا کلام- تازی زاده ائی بی آزرمی بیش نیست ؛ که در راه نابودی ایران و فرهنگ ایران زمین،نوکری اسلام آدم خواران تازی را در چهارده سده پیش و نوکری آخوندهای تازی پرست خون آشام را هم‌ اکنون با دریوزگی های تازی – اسلامی خویش،همچنان به پیش می‌ برد. سروده پائین ، پاسخی است به گُستاخی ها،دریوزگی ها و دوروئی ها ی خرد باخته ائی پرورش نیافته ائی ایران ستیزی به نام صادق زیبا کلام ؛ که اینگونه با ایران و فرهنگ ایران زمین سر ستیز دارد
"شما به صورت تيغ انداخته من نگاه نکنيد. من يک موی محمد بن عبدالله را، به صد تا کوروش، داريوش، خشايار و گذشته ايران، تخت جمشيد و پرسپوليس نمی‌ دهم"
صادق زیبا کلام ایران ستیز
مُسلمانا
کی
به چهره
تازی ات
نِگر دارد
به دوروئی ها
و
دریوزگی
اسلامی ات
باور دارد
دریغا
که به یک
تار موی
آدم خوار
تازی
سر افرازی
سد پارسه
و
پارسی گوی را
کهتر از
تازی
جان گُدازی
Poet Dichter چکامه سرا
Nima نیما

Montag, 23. Februar 2009

Tell Me Why / Sag mir warum / به من بگو چرا

Tell Me Why
Sag mir warum
به من بگو چرا

روسپیان آواره

روسپیان آواره

! روزگار شگفتی ست دلبرا 
در سرزمین من
دانشگاه ها گورستان
 و 
گورستان ها دانشگاه
.همچو گُلزار خاوران
در این سرای سپنجی
آمدن؛بودن؛رفتن
تنها در سر زمین من
واژه ها
نام ها
همچو ما
آوارگان جهان
روسپیانی هستند
که جایگاه و پایگاه
 آن چنانی نیستند 
در این سرای
 دل دادگی و دل بستگی
روزگار شگفتی ست
دلبرا 

Samstag, 21. Februar 2009

روسپیگری اسلامی(صیغه
http://www.iranpressnews.com/source/054738.htm
نمایش (فیلم) مهرورزیده روی نشانی پائین با موش ی کوچک
فشار( کلیک) بدهید
روسپیگری اسلامی(صیغه) به فرمان ی آئین ی اهریمنی اسلام ی شیعه ی دوازده تازی(امامی)
فرزانه ی فرهیخته ی ایران و جهان زرتشت بزرگوار در باره ی زنان در چهار هزار 4000 سال پیش می گوید
همه ی مردان و زنان راست پندار و کوشا و نیک کردار آزاد و یکسانند
همه ی مردان و زنان همیشه برابرند و از ارزش های یکسان برخوردار می باشند و در همه چیز هم ترازند
همه آزادگی ز زن خیزد
مهر و شادی و شور می ریزد
یاور و یار و همدم مرد است
هم دل و هم نوا و هم درد است

Freitag, 20. Februar 2009

گفتار یک شیر زن آگاه ایرانی در باره اسلام تازیان

گفتار یک شیر زن آگاه ایرانی
 در باره اسلام تازیان
گفتار یک شیر زن آگاه ایرانی
 در باره اسلام تازیان
گفتار یک شیر زن آگاه ایرانی به فرهنگ 9000 ساله خویش و هم میهنانش و ستم ستمکاران و ستم کاری 1400 ساله آئین اهریمنی اسلام و مُسلمانان به مردم ایران بویژه به بانوان و دختران فرزانه فرهیخته ایران و جهان زرتشت
بزرگوار
ما را چه کار گر عربی را عرب بکشت
کاری تو را به سنان و وهب مباد
ای پور جم زکوی عرب خود چه دیده ای
هرگز تو را چنین هوس بوالعجب مباد
دین عرب همان عربان را رود به کار
جز دین زردتشت شما را طلب مباد
من از تبار عالی کسرای عادلم
فخرم بجز بدین حسب و این نسب مباد
 فرخ خراسانی

پرتاب از بلندی

پرتاب از بلندی
نمایش (فیلم) مهرورزیده روی نشانی پائین با موش ی کوچک
فشار( کلیک) بدهید
http://www.iranpressnews.com/source/054628.htm
http://www.iranpressnews.com/source/054596.htm
هم میهن ! بنگرید که شما از چه آئینی پشتیبانی می کنید
چهره ی زشت و نا انسانی آئین ی اهریمنی اسلام ی راستین ی محمد تازی (عرب) را بشناسیم پرتاب کردن ی انسان های دست بسته از بلندی به فرمان ی آئین ی اهریمنی اسلام خودکامه و زندگی ستیز بزرگترین سربر جهان محمد پسر عبدالله تازی

Mittwoch, 18. Februar 2009

نفرین نامه

نفرین نامه
https://app.box.com/s/carq7p0ewan6590xvply
http://photos1.blogger.com/blogger/6605/3100/320/khomeinix.8.jpg
نفرین نامه؛ فریاد درد و رنج مردمی است؛ که به درازی 1400 سال؛به فرمانِ آئینِ خون ریز و نژاد پرستِ اسلام تازیان و دست نشاندگان شان یَنی= یانی آخوند های خون ریز و خون خوار مُسلمان؛ زندانی؛ تیرباران و یا آواره  جهان شدند. بشنوید ستم های تازی-اسلامی یکی از بزرگترین خون خواران سده بیستم  یَنی= یانی خمینی هندی را

Montag, 9. Februar 2009

سنگ ها بسته و سگ ها گشاده

سنگ ها بسته و سگ ها گشاده                   
ز نادانی دلی پر زرق و پر مکر
گرفتار علی ماندی و بوبکر 
عطار نیشابوری
یک زبانزد پارسی که براستی زیباست می گوید  
در شهر کوران یک چشم پادشاه است 
هنگامی که به گفته خداوند سخن سعدی شیرین سخن؛که می گوید سنگ ها را بسته و سگ ها را گشاده اند؛آخوندک تهی مغزی که نام  بسیار زیبای دانشمند را به دنبال ی خود می کشد بدون آنکه اندکی از دانش مردم داری؛ مردم شناسی؛ انسان شناسی؛ همبودگاه شناسی جامعه شناسی-کهن نگاری-تاریخ- و اسلام شناسی برخوردارباشد دشنام دادن به عُمَر پسر خطاب پیشوای دوم مُسلمانان سنی جهان را پیشه خود کرده است؛ بدون آنکه بداند و یا بخواهد بداند که محمد تازی  داماد عُمَر بود و یا به زبان دیگر حفصه دختر عُمَر؛ زن محمد پسر عبدالله بود. از آنجائی که محمد تازی دوستدارعُمَر پسر خطاب بود محمد تازی پاژنامه -لقب - جداکننده راستی از ناراستی-فاروق- را به عُمَر پسر خطاب داده است ومحمد تازی یادآوری می کرده است که پس از او- محمد - اگر پیامبری بیاید آن پیامبر براستی عُمَر پسر خطاب خواهد بود.(نگاه کنید به حبیب السیر؛ نوشته خواند میر؛ پوشینه یک برگ 492جلال‌الدین سیوطی در نوشته خود به نام الإتقان في علوم القرآن واژه های ستایش آمیزی را از زبان محمد تازی در باره عُمَر پسر خطاب می گوید و سیوطی براین باور است که تازی نامه تازیان -قرآن عربها- به آن گونه ائی فرود می آمده است که از اندیشه عُمَر پسر خطاب گذر می کرده است.ناگفته نماند که ده 10 تن از یاران همکاران هم پیمانان و هم رزمان  محمد تازی که به ده پردیسی-بهشتی- و یا به زبان تازی -عشره ٔ مبشره - نامدار هستند که بدون برو و برگشت یک راست روانه پردیس-بهشت-خواهند شد که ابوبکر و عُمَر جز این 10 ده تنی هستند که به پردیس-بهشت- خواهند رفت. ما در اینجا نام این ده 10 تن را از زبان فرزانه ایران زمین دهخدا از واژه نامه دهخدا می آوریم که به دو تن ی اینان - ابوبکر و عُمَر - آخوندک ی دانشمند دشنام داده است
عشره ٔ مبشره
عشره ٔ مبشره . [ ع َ ش َ رَ / رِ ی ِ م ُب َش ْ ش َ رَ / رِ ] (اِخ ) ده یار بهشتی . ده نفر از اصحاب رسول (ص ) که پیغامبر به آنان بشارت بهشت داد، وآنان عبارتند از: امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ابوبکر و عمر و عثمان و زبیر و طلحه و سعد و سعید و ابوعبیده و عبدالرحمن بن عوف رضوان اﷲ علیهم أجمعین . این ده تن عشره ٔ مبشره میباشند که به موجب خبر صحیح در دنیا به شرف خلعت بشارت فردوس برین مشرف و ممتاز شده . (آنندراج ). و راوی این خبر سعیدبن زیدبن نفیل است که خود یکی از آنان است .یادداشت دهخدا
با این چند چیز بنیادی و پایه ائی آخوندک تهی مغز دانشمند عُمَر پسر خطاب را آن چنان ناپاک زاده-حرام زاده- می نامد انگار که آخوندک  دانشمند خود از خاندان پاکان و پاک زاده-حلال زاده- می باشد. اگر عُمَر پسر خطاب برابر ارزیابی شما آخوندک دانشمند ناپاک زاده (حرامزاده) می باشد؛ پس پیامبر تازی شما یَنی= یانی محمد تازی از آنجائی که پاکی و ناپاکی؛ پاک زادگی (حلال زادگی) و ناپاک زادگی (حرامزادگی) را از یکدیگر نمی توانست جدا بکند؛ پس بایستی خود ناپاک زاده (حرام زاده) شماره  یک باشد؛ چرا که پیامبر تازی
 شما ستایش های ماورای انسانی از عُمَر پسر خطاب کرده است که در کهن نگاری های( تاریخ های) اسلامی آمده است و ما چندتائی را در نوشته ی بالا آوردیم؛ از آنجائی که ما بسان ی شما بیهوده سخن نمی گوئیم سخن خودمان را کوتاه می کنیم ونوشته ی کوتاه ی خودمان را با سخن سخن سرای بزرگ ایران زمین مولوی که شما او را
- مولوی را - هم دوست ندارید به پایان می رسانیم
پیش چشمت داشتی شیشه کبود
زان سبب عالم کبودت می نمود
 مولوی

سربریدن برای الله واسلام 2

2 سربریدن برای الله واسلام
نمایش (فیلم) مهرورزیده روی نشانی پائین با موش ی کوچک
فشار( کلیک) بدهید

/Geisel_von_Taliban_vor_laufender_Kamera_gekoepft_429250.ece
سربریدن برای الله واسلام
Enthauptung für Allah und Islam
Beheading for Allah and Islam
در سپتامبر 2008 ترسائی (مسیحی) اندازه گیر (مهندس ی) لهستانی به نام ی پتر استان شاک فرتور(عکس) پائین که به دست ی آدم ربایان ی مسلمان ی طالبان ربوده شده است پیش ی (جلو ی) دوربین نمایشی (فیلمبرداری) محمد گونه محمدوار علی گونه علی وار زیر درفش ی( پرچم ی) ستم ی خونین ی اسلامی
لا إله إلا الله محمد رسول الله
به دست ی مسلمانان ی راستین ی باورمند طالبان برابر تازی نامه ی تازیان( قرآن عرب ها) در راه ی اسلام و الله ی خون دوست خون خوار و سربرشان ناجوانمردانه سربریده شده است
Peter Stanczak
http://www.pi-news.net/wp/uploads/2009/02/peter-stanczak.jpg
اندازه گیر(مهندس) لهستانی به دست ی طالبان سر بریده شده است
Polish engineer cut back by Taliban

Sonntag, 8. Februar 2009

سربریدن برای الله واسلام 1

سربریدن برای الله واسلام 1
Enthauptung für Allah und Islam
Beheading for Allah and Islam
در فوریه ی 2009 ترسائی( مسیحی) اندازه گیر (مهندس ی) لهستانی به نام ی پتر استان شاک فرتور(عکس) پائین
Peter Stanczak
به دست ی مسلمانان ی راستین ی باورمند طالبان در راه ی اسلام و الله ی خون دوست خون خوار و سربرشان سربریده شده است
اندازه گیر(مهندس) لهستانی به دست ی طالبان سر بریده شده است

Im vergangenen September haben die Taliban nordöstlich von Islamabad einen für die in der Region ansässige Ölfirma GEOFIZYKA tätigen polnischen Ingenieur entführt. Wie jetzt bekannt wurde, ist Peter Stanczak (Foto) von den Geiselnehmern enthauptet worden, weil die polnische Regierung sich deutlich geweigert hatte, auf die Lösegeldbedingungen den Taliban einzugehen. Die Taliban hatten außerdem die Freilassung von Gefangenen aus pakistanischen Gefängnissen gefordert. Den Angehörigen wird nicht einmal der Leichnam ausgeliefert.


Polish engineer cut back by Taliban
In past September the Taliban kidnapped resident oil company to one northeast from Islamabad for Polish engineer active in the region GEOFIZYKA. As admits now became, Peter Stanczak (photo) was beheaded by the hostage takers, because the Polish government had refused clearly itself dealing with the ransom money conditions the Taliban. In addition the Taliban had demanded the release of prisoners from prisons of Pakistan. The members the body is not even delivered.
سوره 8: الأنفال آیه 12

unten sehen Sie die Verse 12 von Sure 8

Surah Al-Anfal und die Verse 4 von Sure 47 Surah Muhammad von Mohammeds-Buch (sein Kampf) in 4 Sprachen.Das ist aber sehr brutal, aufgrund dessen lieben die Amerikaner und die Europäer - besonders deren Islamwissenschaftler- diese Art der Barbarei sehr , die sie als Religion des Friedens !!! bezeichnen. Davon können Sie aus gehen,was für ein Verbrecher eigentlich der Mohammed war ?

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

﴿12﴾

هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى‏كرد كه من با شما هستم پس كسانى را كه ايمان آورده‏اند ثابت‏قدم بداريد به زودى در دل كافران وحشت‏خواهم افكند پس فراز گردنها را بزنيد و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد

(12)

12. "Da gab dein Herr den Engeln ein: ""Ich bin mit euch; so festigt denn die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen werde Ich Schrecken werfen. Trefft (sie) oberhalb des Nackens und schlagt ihnen jeden Finger ab!""

12. Remember thy Lord inspired the angels (with the message): "I am with you: give firmness to the Believers: I will instil terror into the hearts of the Unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off them."
سوره 47: محمد آیه 4
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

﴿4﴾

پس چون با كسانى كه كفر ورزيده‏اند برخورد كنيد گردنها[يشان] را بزنيد تا چون آنان را [در كشتار] از پاى درآورديد پس [اسيران را] استوار در بند كشيد سپس يا [بر آنان] منت نهيد [و آزادشان كنيد] و يا فديه [و عوض از ايشان بگيريد] تا در جنگ اسلحه بر زمين گذاشته شود اين است [دستور الله ] و اگر الله مى‏خواست از ايشان انتقام مى‏كشيد ولى [فرمان پيكار داد] تا برخى از شما را به وسيله برخى [ديگر] بيازمايد و كسانى كه در راه الله كشته شده‏اند هرگز كارهايشان را ضايع نمى‏كند

(4)

Surah Muhammad,Verse 4

4.Wenn ihr auf die stoßt, die ungläubig sind, so haut (ihnen) auf den Nacken; und wenn ihr sie schließlich siegreich niedergekämpft habt, dann schnürt ihre Fesseln fest. (Fordert) dann hernach entweder Gnade oder Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten (von euch) wegnimmt. Das ist so. Und hätte Allah es gewollt, hätte Er sie Selbst vertilgen können, aber Er wollte die einen von euch durch die anderen prüfen. Und diejenigen, die auf Allahs Weg gefallen sind - nie wird Er ihre Werke zunichte machen.

4.Therefore, when ye meet the Unbelievers (in fight), smite at their necks; at length, when ye have thoroughly subdued them, bind a bond firmly (on them): therefore (is the time for) either generosity or ransom: until the war lays down its burdens. Thus (are ye commanded): but if it had been Allah's Will, he could certainly have exacted retribution from them (Himself); but (He lets you fight) in order to test you, some with others. But those who are slain in the way of Allah he will never let their deeds be lost.


Samstag, 7. Februar 2009

Atheist / Gottloser / خدا ناشناس

Atheist     
Gottloser     
        خدا ناشناس            
                                                                                            سروده نامدار خدا ناشناس که     سراینده اش زنده یاد سعید سیرجانی می باشد؛که در زندانِ مُسلمانانِ راستین آخوندهای آدم خوار؛ زیر شکنجه های اسلام و مُسلمانانِ پیرو آئینِ اسلام راستینِ محمد تازی کشته شده است
خدا ناشناس
خبر داری ای شیخ دانا که من
خدا ناشناسم خدا ناشناس 
نه سربسته گویم دراین ره سخن
نه ازچوب تکفیردارم هراس
زدم چون قدم ازعدم در وجود
خدایت برم اعتباری نداشت
خدای تو ننگین و آلوده بود
پرستیدنش افتخاری نداشت
خدائی بدینسان اسیر نیاز
که برطاعت چون توئی بسته چشم
خدائی که بهر دو رکعت نماز
گه آید به رحم و گه آید به خشم
خدائی که جز در زبان عرب
به دیگر زبانی نفهمد کلام
خدائی که ناگه شود در غضب
بسوزد به کین خرمن خاص وعام
خدائی چنان خودسر و بلهوس
که قهرش کند بی گناهان تباه
به پاداش خشنودی یک مگس
ز دوزخ رهاند تنی پرگناه
خدائی که با شهپر جبرئیل
کند شهرآباد را زیرو رو
خدائی که در کام دریای نیل
برد لشگر بیکرانی فرو
خدائی که بی مزد و مدح و ثنا
نگردد به کار کسی چاره ساز
خدا نیست بیچاره، ورنه چرا
به مدح و ثنای تو دارد نیاز
خدای تو گه رام وگه سرکش است
چو دیوی که اش بایدافسون کنند
دل او به"دلال بازی" خوش است
وگرنه "شفاعتگران" چون کنند؟
خدای تو با وصف غلمان و حور
دل بندگان را بدست آورد
بمکر و فریب و به تهدید و زور
به زیر نگین هرچه هست آورد
خدای تو مانند خان مغول
"بتهدید چون کشد تیغ حکم"
ز تهدید آن کارفرمای کل
"بمانند کر و بیان صم و بکم"
چو دریای قهرش بر آید بموج
نداند گنه کاره از بیگناه
به دوزخ فرو افکند فوج فوج
مسلمان و کافر، سپید وسیاه
خدای تو اندر حصار ریا
نهان گشته کز کس نبیند گزند
کسی دم زند گربه چون وچرا
به تکفیر گردد چماقش بلند
خدای تو با خیل کروبیان
بعرش اندرون بزمکی ساخته
چو شاهی که از کار خلق جهان
به کار حرم خانه پرداخته
نهان گشته در خلوتی تو بتو
به درگاه او جز ترا راه نیست
توئی محرم او که از کار او
کسی در جهان جز تو آگاه نیست
تو زاهد بدینسان خدائی بناز
که مخلوق طبع کج اندیش توست
اسیر نیاز است و پابند آز
خدائی چنین لایق ریش توست
نه پنهان نه سربسته گویم سخن
خدا نیست این جانور، اژدهاست
مرنج از من ای شیخ دانا که من
خدا ناشناسم اگر"این" خداست
 سعید سیرجانی

Donnerstag, 5. Februar 2009

فرآورده های اسلام راستین محمدی

فرآورده های اسلام راستین محمدی


کارنامه  ننگین و خونین سی 30 سال فرمانروائی
 اسلام  راستین  محمدی در ایران  دربند به پیشوائی تازی پرستان 

 راستین و باورمند مسلمان از خمینی هندی تا 
خامنه ائی فلسطینی
از ماست که بر ماست
شورش بزرگ واپسگرای بهمن 1979 ترسائی  و آغاز فروپاشی همه ارزش های فرهنگی هنری پاترمی - میهنی به دست روشن اندیشان تاریک اندیش تازی اندیش نابکاری  که پیش از آنکه ایرانی باشند بیگانه پرست بویژه
تازی پرست بودند. سرگذشت هرگز و هیچگاه اینگونه 
روشن اندیشان تاریک اندیش تازی اندیش بی خرد را نخواهد بخشید
اHydroForum ® Group
HydroForum ® Group

HydroForum ® Group
!

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group


HydroForum ® Group

HydroForum ® Group


HydroForum ® Group

ب!

HydroForum ® Group
.

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group


HydroForum ® Group


HydroForum ® GroupHydroForum ® Group

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

HydroForum ®                                                     GroupHydroForum ® Group
فرآورده های اسلام راستین
محمدی

فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی


فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی
فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی


فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی
فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی

فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی


فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی

فرآورده های اسلام
راستین ی محمدیفرآورده های اسلام
راستین ی محمدی

فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی


فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی

فرآورده های اسلام
راستین ی محمدیفرآورده های اسلام
راستین ی محمدیفرآورده های اسلام
راستین ی محمدی

فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی


فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی

فرآورده های اسلام
راستین ی محمدی


فرآورده های اسلام
راستین ی محمدیفرآورده های اسلام راستین ی محمدی